Do wglądu regulamin sklepu internetowego Dr Meyer !
Dr Meyer

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.drmeyer-shoes.com jest własnością Sławomira Barana, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „BASMA”, ul. Radłowska 16, 88-170 Pakość, NIP 556-175-77-43, REGON: 340458112.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drmeyer-shoes.com

1.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.3.1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

1.3.2. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

1.3.3. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na podstronie „Pliki do pobrania” serwisu www.drmeyer-shoes.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2

Definicje

2.1. Klient- Osoba fizyczna, osoba prawna lub niezupełna osoba prawna zawierająca umowę kupna sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego drmeyer-shoes.com

2.2. Konsument- Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3. Sprzedawca- podmiot wymieniony w §1 pkt. 1 zawierający Umowę Sprzedaży z Klientem.
2.4. Usługodawca- podmiot wymieniony w §1 pkt.1 zawierający Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.5. Usługobiorca- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, niezupełna osoba prawna.

2.6. Usługa elektroniczna- bezpłatna usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez usługodawcę.

2.7. Administrator- podmiot wymieniony w §1 pkt.1 sprawujący opiekę nad danymi osobowymi.

2.8. Zamówienie- oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki.

2.9. Towar- dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna- sprzedaży.

2.10. Formularz Rejestracyjny- formularz dostępny na stronie sklepu internetowego umożliwiający utworzenie konta klienta.

2.11. Konto klienta- przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu internetowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu, w szczególności zawarcie Umowy Sprzedaży

2.12. Formularz Zamówienia- formularz udostępniony w ramach Sklepu internetowego, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2.13. Umowa sprzedaży- umowa zawarta pomiędzy klientem a sprzedawcą określająca przedmiot sprzedaży, cenę, warunki płatności i dostawy.

2.14. Newsletter- bezpłatna usługa elektroniczna świadczona na rzecz Usługobiorcy za uprzednią jego zgodą przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która polega na dostarczaniu informacji o nowościach, towarach, promocjach, wyprzedażach w Sklepie internetowym.

2.15. Spedytor- Pocztex lub inna firma kurierska

§ 3

Rodzaje usług w sklepie internetowym

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługi elektroniczne drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy, które polegające:

a. Prowadzeniu Konta klienta w Sklepie internetowym.

b. Umożliwieniu rejestracji klienta poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.

c. Umożliwieniu klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

d. Umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Towarów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

e. Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

§ 4

Warunki świadczenia usług w sklepie internetowym

4.1. Korzystanie z Usług Elektronicznych w Sklepie internetowym jest bezpłatne.

4.2. Usługa elektroniczna polegająca na prowadzeniu Konta klienta zawarta jest na czas nieokreślony, podczas którego Klient ma prawo składać Zamówienia oraz komentować Towary w Sklepie internetowym.

4.3. Usługa elektroniczna Newsletter zawarta jest na czas nieokreślony.

4.4. Usługobiorca Sklepu internetowego jest zobowiązany do udzielania Usługodawcy prawdziwych danych.

4.5. Usługobiorca Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

§ 5
Warunki zawarcia umowy

5.1. Sklep internetowy umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia dopiero po poprawnym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.

5.2. Ceny umieszczone przy oferowanym przez Sklep internetowy towarze są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

5.3. Klient składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

§ 6
FORMY płatności

Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności:

a przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedawcy: ING Bank Śląski numer 56 1050 1139 1000 0090 7946 4971. Na poleceniu przelewu/ wpłaty należy wpisać numer zamówienia

b płatność elektroniczna i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl wpisanego do KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437

c gotówką w przypadku przesyłki pobraniowej.

§ 7

Formy dostawy

7.1. Towar wysył‚amy na adres wskazany przez Klienta.

a Paczka kurierska

b Paczka kurierska pobraniowa

c Paczka pocztowa

d Paczka pocztowa pobraniowa

Koszt dostawy uzależniony jest od wielkoś›ci zamówienia oraz formy płatności i dostawy.

§ 8

Odstąpienie od umowy kupna

8.1. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki)

8.2. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadku.

Zakupu towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

8.3. Formularz odstąpienia od Umowy dostępny jest na podstronie “Do pobrania”.

8.4. Odsyłany towar nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Powinna być do niego dołączona faktura VAT lub paragon, materiały reklamowe, gratisy.

8.5. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie odbierał przesyłek za pobraniem w ramach procedury odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 9

Reklamacje

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową

9.1.1. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

9.1.2. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową wraz z towarem i dowodem zakupu należy dostarczyć na adres: ul. Gdańska 52, 85-021 Bydgoszcz.

9.2. Reklamacje z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

9.2.1. Usługobiorca może składać reklamacje na usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę na adres mailowy slawas.b@vp.pl

9.2.2. Usługobiorca może składać sugestie dotyczące poprawy świadczonych usług przez usługodawcę na adres mailowy slawas.b@vp.pl

§ 10

Postanowienia końcowe

10.1. W sklepie internetowym umowy sprzedaży są zawierane w języku polskim.

10.2. W kwestiach nieuwzględnionych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku ( Dz. U. nr 141 poz 1176 ze zm), i inne właściwe przepisy prawa polskiego. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)

10.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym.

10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.drmeyer-shoes.com a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.